Gallery: Komets vs Dayton

Komets play against Dayton Sunday night